Публічний договір

 

про придбання відеоматеріалів створених за участі вченого Мальцева О.В.

 

Фізична особа – підприємець Гордієнко Валентина Євгеніївна (надалі ФОП) яка є особою яка має право на розповсюдження інтелектуальних активів, діючи на підставі повноважень та домовленостей з компанією «European Guard Group», яка діє на підставі законодавства Фінляндії, публічно пропонує необмеженому колу осіб (надалі Користувач) можливість отримання доступу к відеоматеріалам знятим за участі вченого Мальцева О.В., для чого публікує цей Публічний договір, надалі – Договір, про нижченаведене:

 

1. Предмет Договору

 

1.1. ФОП, за умови сплати вартості визначеної на сайті, в порядку та на умовах, визначених цим Договором відкриває тимчасовий доступ до відеоматеріалів за участі вченого Мальцева О.В.

 

1.2. Відеоматеріалами до яких надається доступ за цим договором є:

 

Лекції, семінари, вчені дослідження, симпозіуми які розміщені на сайті у вигляді відеозаписів.

 

1.3. Час на який надається доступ до обраного відеоматеріалу зазначається в розділі «всі матеріали» окремо під кожним відео, термін на який наддається доступ до перегляду відео визначається окремо для кожного відео та може бути обмежений чи продовжений в залежності від розміру відео та визначеної вартості.

 

2. Укладення договору

 

2.1. Цей Договір складений у відповідності до чинного законодавства України.

 

2.2. Цей Договір вважається погодженим та укладеним шляхом вчинення Користувачем дій, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. У відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов Договору є факт звернення Користувача до Компанії за отриманням доступу до відповідного відеоматеріалу.

 

2.3. Укладаючи Договір Користувач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, а також всіх додатків, що є невід'ємною частиною Договору.

 

3. Обов’язки сторін

 

3.1. Обов’язки ФОП:

 

3.1.1. Своєчасно та якісно надавати доступ до відеоматеріалів обраних Користувачем.

 

3.1.2. Виконувати свої обов'язки свідомо та професійно.

 

3.1.3. Зберігати та не розголошувати конфіденційну інформацію, що стала їй відома під час виконання обов’язків за цим Договором.

 

3.1.4. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це Користувача.

 

3.1.6. Не розголошувати інформацію та відомості отримані від/про Користувача будь кому.

 

3.2. Обов'язки Користувача:

 

3.2.1. Виконувати інструкції встановлені адміністратором сайту для отримання доступу до відеоматеріалів.

 

3.2.2.Створити необхідні умови для ФОП задля реалізації нею своїх обов’язків за цим Договором (своєчасно надавати необхідні відомості, заповнювати необхідні форми, сплатити визначену вартість).

 

3.2.4.Оплатити послуги, на умовах та в порядку зазначеному в цього Договору.

 

3.3. Права ФОП:

 

3.3.1.Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг а цим Договором.

 

3.3.2.Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

 

3.4. Права Користувача:

 

3.4.1.Прийняти від Компанії надані послуги, і сплатити їх вартість в розмірах та в строки, передбачені цим Договором.

 

3.4.2.Відмовитись від прийняття наданих послуг, якщо ці послуги не відповідають умовам Договору.

 

4. Строк дії та зміна умов даного Договору

 

4.1. Даний Договір публічно доводиться до відома Замовників шляхом його розміщення (оприлюднення) на веб-сайті: http://media-spn.com.

 

4.2. Цей Договір набирає чинності після виконання п. 2.2 і діє протягом часу наданому для вільного доступу до визначеного Користувачем відеоматеріалу.

 

4.3. За згодою сторін Договір може бути пролонговано.

 

4.4. Під час дії Договору в нього можуть вноситися з ініціативи ФОП зміни та доповнення, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін (публікації) не менш ніж за 5 (п’ять) календарних днів до їх введення в дію, на веб-сайті: http://media-spn.com. При цьому ФОП гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

 

4.5. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін. Одностороннє розірвання Договору можливе лише в випадках, передбачених цим Договором та законодавством України.

 

4.6. Кожна із сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередньо письмово повідомити про це другу сторону із зобов’язанням відшкодувати всі завдані цим збитки другій стороні.

 

5. Ціна та порядок розрахунків

 

5.1 Оплата послуг Користувачем здійснюється відповідно до погодженою вартості доступу до відповідного відеоматеріалу який обрав Користувач.

 

5.2 Оплата послуг здійснюється в національній валюті України – гривні, або у інших вільно конвертуємих валютах.

 

6. Надання доступу до відеоматеріалів

 

6.1 Умовою надання доступу до обраного відеоматеріалу є оплата його вартості визначена на сайті.

 

6.2 Після оплати вартості повного строкового доступу до обраного відеоматеріалу доступ до нього відкривається шляхом направлення посилання на адресу Інтернет сторінки на електронну пошту Користувача, зазначену ним при заповненні форми звернення.

 

7. Відповідальність сторін

 

7.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

 

7.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

 

7.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

8. Конфіденційність.

 

8.1. До конфіденційної інформації Користувача належать відомості про його фінансові можливості, банківські рахунки, вчинені ним замовлення на доступ до відеоматеріалів.

 

8.2. Не становлять конфіденційної інформації відомості, розкриття яких передбачене чинним законодавством.

 

8.3. ФОП зобов’язана не розголошувати усі відомості, що становлять конфіденційну інформацію, які були отримані ним за період роботи.

 

9. Форс–мажорні обставини

 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій, антитерористичних операцій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору. У такому випадку виконання умов Договору погоджується сторонами.

 

9.2. Якщо форс–мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором. В цьому випадку Договір вважається припиненим з досягненням Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.

 

10. Заключні положення

 

10.1. Користувач, у зв’язку з укладенням Публічного договору надає свій дозвіл Компанії на обробку його персональних даних, отриманих від нього з метою надання послуг.

 

11. Місцезнаходження та реквізити ФОП:

 

 

 

65007, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, БУДИНОК 102.